fbpx

Reglement Tactical Dynamics

 • Voor deelname aan de lessen in de volwassenengroepen Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Studenten van Tactical Dynamics mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en mogen geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël zijn. Zij dienen dit (op verzoek) te kunnen aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent het reglement heeft verstrekt, kan uitsluiting van de lessen volgen.
 • Het deelnemen geschiedt geheel op eigen risico. Tactical Dynamics is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • De student verklaart, dat hij/zij de lessen uitsluitend en alleen voor eigen risico zal krijgen en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op in het trainingscentrum achtergelaten kleding en voorwerpen. Tactical Dynamics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Tactical Dynamics van elke aansprakelijkheid. Iedere student moet verplicht een WA verzekering hebben.
 • Iedere student is verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap is het niet mogelijk om examens te doen. Lidmaatschap is verplicht vanaf het P1 examen, en kan worden aangetoond dmv. het IKMF-paspoort. In dit paspoort worden alle Krav Maga activiteiten (zoals bv. examens en seminars) afgetekend.
 • Wanneer de lesgroepen na enige tijd door verloop te klein mochten worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd in een nieuwe lesgroep. Het is dus mogelijk dat de lestijd en -dag veranderen.
 • Kleding tijdens de lessen moet bestaan uit het standaard tenue: zwarte broek met logo, wit IKMF-Krav Maga t-shirt of Tactical Dynamics clubshirt, zaalschoenen en benodigde bescherming zoals toque en bitje.
 • Betaling van het lesgeld gebeurt via automatische overboeking door de student zelf. De student tekent hiervoor bij inschrijving.
 • De overeenkomst om lessen te volgen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per post of e-mail) gebeuren! Voor opzegging geldt 1 maand opzegtermijn, met betaling van de opzegmaand en de laatste maand. Bij niet-tijdige betalingen van het lesgeld wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten die zijn verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk (per post of E-mail) te worden ingediend.
 • Het lesgeld voor jeugd en volwassen bedraagt € 45,- per maand. U krijgt hiervoor de gelegenheid om twee maal per week de lessen te volgen. Het lesgeld voor jeugd en volwassenen voor één maal in de week bedraagt € 35,- per maand. Ook bestaat incidenteel de mogelijkheid mee te trainen of gemiste lessen in te halen op een andere les van Tactical Dynamics en/of een andere locatie. Dit kan alleen gebeuren in overleg met en na toestemming van de instructeur.
 • Tijdens vakantieperioden loopt het lesgeld van Tactical Dynamics gewoon door. Ook tijdens verhindering van de instructor door bijvoorbeeld ziekte loopt het lesgeld door.
 • De kosten van P-level testing (examen) zijn € 30,- die van G-level testing € 35,-. Dit is inclusief diploma en levelpatch.
 • De prijs van een extra level patch voor op de broek is € 5,-.
 • Iedereen die zich inschrijft bij Tactical Dynamics, dient kennis te nemen van en akkoord te gaan met bovenstaande door het inschrijfformulier te ondertekenen met datum en handtekening.